Algemene verkoopsvoorwaarden

Academiejaar 2022-2023

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van The International Academy of Osteopathy (IAO) © op 1 mei 2022.

Copyright door IAO vzw © 2022. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Contact: IAO vzw ©, Bollebergen 2B - Bus 15, 9052 Gent, België
Mail: info@osteopathy.eu
Web : https://www.osteopathy.eu
Tel : +32 (0)9 233 04 03

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Alle door The International Academy of Osteopathy © (hierna ook: “IAO”, “wij”, “ons” en “onze”) gemaakte offertes, facturen, alle door IAO © gesloten overeenkomsten en alle prestaties (in de meest ruime zin van het woord) waarvoor u klant bent bij IAO © zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
 2. Als klant wordt u verondersteld, kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden; wanneer u met ons een overeenkomst sluit aanvaardt u deze, ongeacht uw eventuele hiermee in strijd zijnde aankoopvoorwaarden.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn mogelijk, maar enkel op basis van een uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en mee door IAO © ondertekende overeenkomst. Een eenvoudige kennisgeving via, bijvoorbeeld, een document met uw “algemene aankoopvoorwaarden” volstaat niet.

Artikel 2: Betaling van facturen

 1. Alle betalingen aan IAO © gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer dat op de factuur/in de email met betalingsdetails vermeld wordt.
 2. Het bedrag van de facturen is steeds te betalen in de aangeduide munt, netto en is onmiddellijk opeisbaar zonder korting via de e-shop op de HUB. De ontvangst van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige andere akte nodig is. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar op het vermelde bankrekeningnummer.
 3. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag die op de factuur vermeld staat. Behoudens andersluidende, voorafgaandelijke overeenkomst bedraagt de betaaltermijn 7 dagen.
 4. Indien u een factuur van IAO © niet of niet volledig betaald hebt op de vervaldatum bent u ons, van rechtswege en zonder dat wij u daarvoor een aanmaning of een ingebrekestelling moeten bezorgen, verwijlintresten verschuldigd zoals omschreven in artikel 3 infra, en een schadevergoeding zoals omschreven in artikel 4 infra.
 5. In geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle openstaande facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling, overeenkomstig artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek, een conventionele en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 65,00 EUR, onverminderd de verwijlinteresten en de eventuele gerechtskosten.

Artikel 3: (Verwijl)intresten

 1. Alle op de vervaldatum achterstallige betalingen van facturen van IAO © worden, van rechtswege en zonder dat wij u daarvoor een ingebrekestelling moeten bezorgen, belast met een verwijlintrest gelijk aan 10% per jaar op de hoofdsom en dit vanaf de vervaldag.
 2. Als klant kan u zich niet beroepen op een klacht over onze dienstverlening of over onze opleidingen om een betaling te weigeren (zie infra, artikel 10); dat kan u enkel door de factuur als dusdanig te betwisten (zie infra, artikel 5).

Artikel 4: Schadebeding

 1. Indien de vertraging in de betaling van een openstaande factuur meer dan 7 dagen bedraagt, bent u IAO © bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, de schuldvordering verschuldigd verhoogd met een conventionele schadevergoeding gelijk aan 10% van het gefactureerde bedrag en dit met een minimum van € 65,00.
 2. Indien de vertraging in de betaling van een openstaande factuur meer dan 21 dagen bedraagt en wij oordelen dat het nodig is om over te gaan tot de aanstelling van een derde partij om betaling te bekomen, zal onze oorspronkelijke schuldvordering ook verhoogd worden met de kosten verbonden aan deze interventie.

Artikel 5: Materiële vergissingen en betwisting van facturen

 1. Indien u van oordeel bent dat er in één van onze facturen een materiële vergissing is geslopen, neemt u binnen de zeven dagen na ontvangst van deze factuur contact op met de financieel verantwoordelijke van IAO ©: bookkeeping@osteopathy.eu. Deze zal dan samen met u de nodige acties ondernemen.
 2. Indien u redenen meent te hebben om een factuur van The International Academy of Osteopathy © te betwisten, kan u dat doen tot uiterlijk (a) acht dagen na de ontvangst van de factuur (wij rekenen de eerste werkdag na de verzending van een digitale factuur als ontvangstdatum) of (b) vijftien dagen na de factuurdatum. (De langste termijn is van toepassing.) U communiceert deze betwisting via een schrijven aan de financieel verantwoordelijke van IAO © (bookkeeping@osteopathy.eu) én per brief met ontvangstbewijs bv. aangetekende zending, zending met ontvangstbewijs of rechtsgeldig elektronisch equivalent. Wij geven de voorkeur aan emailcommunicatie (u vraagt hiervoor een ontvangstbevestiging) maar u kan ook opteren voor het aangetekend schrijven dat wettelijk gezien eveneens tot de mogelijkheden behoort.
  Uw betwisting is pas definitief wanneer u van ons een leesbevestiging (mail) hebt ontvangen of een ontvangstbewijs van de post (aangetekend schrijven).

Artikel 6: Regeling bij late aanmelding (go-showkosten), regeling bij het wisselen van klasgroep (wisselkosten), regeling bij omboekingen (omboekingskosten), betaling met KMO-portefeuille (Vlaanderen), betaling met Fachkursförderung (DE – Baden-Wurtenberg), betaling met Bildungsscheck (DE – Nordrhein-Westfalen)

 1. Een deelname aan een cursus zonder voorafbetaling, een laattijdige inschrijving (inschrijvingen sluiten 15 kalenderdagen voor de aanvang van de cursus) of een wijziging van cursuslocatie (= omboeken) is niet in overeenstemming met onze betalingsvoorwaarden. De student krijgt geen toegang meer tot de HUB zolang de IAO © niet alle verschuldigde bedragen volledig heeft ontvangen.
 2. Go-show kosten

  Onder Go-show kosten wordt het volgende verstaan: kosten die worden aangerekend aan de student door IAO © voor een te late aanmelding voor een cursus. Deze worden als volgt bepaald en zijn dezelfde als die voor wisselkosten, omboekingskosten en afmeldkosten (zie infra):

  • Studenten kunnen zich zonder extra kosten aanmelden tot 30 kalenderdagen voor cursusstart
  • Vanaf 30 dagen tot 14 kalenderdagen voor cursusstart: €25,00 bovenop het studiegeld
  • Vanaf 13 kalenderdagen tot 3 dagen voor cursusstart: €50,00 bovenop het studiegeld
  • Vanaf 2 dagen voor cursusstart: €75,00 bovenop het studiegeld

  + voor diegenen die zijn komen opdagen zonder zich te melden:

  • na cursusstart: €100,00 bovenop het studiegeld
 3. Wisselkosten, omboekingskosten en afmeldkosten

  Voor studenten die komen opdagen zonder zich vooraf aan te melden in een groep die niet de oorspronkelijk toegewezen groep is, gelden volgende regels:

  • Studenten kunnen zich gratis omboeken of afmelden tot 30 kalenderdagen voor cursusstart
  • Vanaf 30 dagen tot 14 kalenderdagen voor cursusstart: €25,00 bovenop het studiegeld
  • Vanaf 13 kalenderdagen tot 3 dagen voor cursusstart: €50,00 bovenop het studiegeld
  • Vanaf 2 dagen voor cursusstart: €75,00 bovenop het studiegeld

  Bovenstaande geldt voor alle soorten opleidingen en trajecten binnen IAO ©, het studiegeld moet ontvangen zijn door IAO © alvorens hij/zij kan verder gaan op zijn/haar profiel.

 4. Betaling met KMO-portefeuille

  • Een KMO-aanvraag moet tijdig gebeuren en per module. Dat wil zeggen dat er per aanvraag slechts 1 cursus kan/mag aangevraagd worden en dat de volledige procedure voor de gewenste cursus in orde moet zijn ten laatste 15 dagen voor aanvang van de cursus. Een aanvraag kan/mag al gebeuren in afwachting van de factuur. Als de KMO-aanvraag m.a.w. later gebeurt, dan worden er go-showkosten blokkerend op het profiel van de student op het HUB-profiel klaar gezet. Onder de volledige procedure verstaan we dat ook de toestemming/opdracht wordt gegeven aan KMO om de gelden door te storten naar IAO © en dus niet alleen de aanvraag.
  • De omschrijving in het veld TITEL project: nummer module + omschrijving van de module. Bijvoorbeeld: OST 02.01 – De thoracale wervelkolom en de ribben. Hiermee wordt het exacte nummer van de module en de omschrijving van de module bedoeld. Deze gegevens kunnen terug gevonden worden op de factuur.
  • Als mededeling bij de overschrijving gebruikt u:

   • Het KMO-nummer – module nummer – factuurnummer – eventueel familienaam/voornaam.
   • Bijvoorbeeld: 2021KMOXXXXXX/MAN 01 of OST 01.01/2021XXXXXX/familienaam-voornaam.
  • Er mag geen aanvraag ingediend worden voor: een examen, internationale jury, thesis, ethische commissie, stage,… met andere woorden niet voor OST04.08, OST 04.09, OST 04.10, SA.
  • Er mag geen aanvraag gedaan worden voor afmeldkosten, omboekingskosten of wisselkosten. De KMO-portefeuille subsidieert geen administratieve of andere dergelijke kosten.
  • Vergeet niet om tijdig KMO de toestemming te geven om door te storten naar de IAO ©. Dat wil dus zeggen, ten laatste 14 dagen na de aanvang van de cursus. Gebeurt dit later, dan gelden de go-showkosten (zie supra) en wordt het profiel op de HUB geblokkeerd tot de betaling bij IAO binnen is (= +/- 10 dagen).
  • Indien de student te laat is voor het indienen van zijn/haar project bij KMO, dan blijft de student verantwoordelijk voor de betaling van de volledige som van het studiegeld.
  • Deze kosten (go-showkosten, en indien te laat met de volledige aanvraag- en betaalprocedure, het volledige factuurbedrag) zullen blokkerend op het profiel van de student klaar gezet worden, dat wil zeggen dat de student enkel de betaling kan uitoefenen en dat de betaling moet ontvangen zijn door IAO © alvorens hij/zij kan verder gaan op zijn/haar profiel.
  • Indien de student zich inschreef voor een cursus, deze wou betalen via KMO-portefeuille, maar later toch beslist niet deel te nemen aan deze cursus, dan gelden dezelfde annulatievoorwaarden zoals beschreven in artikel 7 - opleidingen, zie infra, zoals een student die zich zou inschrijven zonder KMO-portefeuille.
  • Indien de student een cursus annuleert of niet aanwezig is, dan worden de annulatiekosten blokkerend gefactureerd via het profiel van de student op de HUB. De reeds betaalde bijdrage aan KMO zal via KMO geregeld worden.
  • Indien de aanvraag bij KMO niet tijdig in orde gebracht werd door de student (zie punt A), dan blijft de student verantwoordelijk voor de betaling van het volledige studiegeld.
  • Ook indien de student gebruikt maakt van de KMO-portefeuille, blijft de student verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het volledige studiegeld.
 5. Betaling met Fachkursförderung (DE – Baden-Wurtenberg)

  • De student meldt zich op tijd aan bij de L-bank en doet zijn/haar aanvraag om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Indien dit door L-bank positief beantwoord wordt, ontvangt de student hiervan een aanmeldingsmail.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de student om aan IAO © te melden dat de student in aanmerking komt voor deze subsidie.
  • De IAO © ontvangt het unieke toekenningsnummer voor de student en past deze toe op cursussen waarvoor deze subsidie kan/mag toegepast worden.
  • De IAO © zorgt ervoor dat de cursussen die aangekocht worden met deze subsidie klaar liggen met korting in het winkelmandje van de student op het HUB-profiel.
  • Het is de student die de eindverantwoordelijkheid draagt, hij/zij zorgt ervoor dat de betaling van de cursusgelden ten laatste op de 15e dag voor aanvang van de cursus betaald worden.
  • Indien de aanvraag/betaling niet tijdig in orde gebracht werd door de student, dan blijft de student verantwoordelijk voor de betaling van het volledige studiegeld.
 6. Betaling met Bildungsscheck (DE – Nordrhein-Westfalen)

  • De Student vraagt zijn/haar cheque aan bij ESF (Europäischen Sozialfonds).
  • Deze subsidie kan tot 50% van de studiegelden dekken met een maximum van 500,00 EUR.
  • De student kiest op de HUB de cursus waarmee hij/zij deze subsidie wenst te gebruiken en duidt bij betalingsmogelijkheden ‘Bildungsscheck’ aan.
  • Het factuurbedrag houdt rekening met de korting en moet worden betaald binnen de hierboven vermelde betalingstermijn (zie artikel 2).
  • De student is verantwoordelijk voor het opsturen van de Bildungsscheck naar IAO ©, deze documenten moeten ontvangen worden door IAO © in de periode tussen 2 maanden voor aanvang van de cursus tot ten laatste 15 dagen voor aanvang van de cursus, en dit per aangetekende zending.
  • Indien deze documenten niet tijdig bij IAO © zijn, d.i. 15 dagen voor de start van de module, dan is de student verantwoordelijk voor de betaling van het volledige studiegeld.

Artikel 7: Annulatieregeling

 1. Indien u door omstandigheden gedwongen wordt om een inschrijving te annuleren, moet u er rekening mee houden dat onze annulatievoorwaarden voor “PAM’s”, “Modules” en “opleidingen” licht verschillen. Onder “PAM’s” en “Modules” verstaan wij de “korte” (t.t.z. min. enkele dagen tot max. één à twee jaar) evenementen met een academisch karakter waarvoor IAO © als (co-)organisator optreedt; onder “opleidingen” verstaan wij de diverse door ons georganiseerde vormingstrajecten; gewoonlijk zijn deze over meer dan 2 jaar gespreid (MSc. / D.O. / M.T.)
 2. PAM’s en Modules

  1. Indien u door omstandigheden verhinderd bent voor een PAM waarvoor u ingeschreven bent, gelden dezelfde voorwaarden zoals hierboven reeds vermeld (artikel 6)
  2. U communiceert uw annulatie via een schrijven aan de financieel verantwoordelijke van IAO © (bookkeeping@osteopathy.eu) én per brief met ontvangstbewijs bv. aangetekende zending, zending met ontvangstbewijs of rechtsgeldig elektronisch equivalent. Wij geven de voorkeur aan emailcommunicatie (u vraagt hiervoor een ontvangstbevestiging) maar u kan ook opteren voor het aangetekend schrijven dat wettelijk gezien eveneens tot de mogelijkheden behoort.
   Uw annulatie is pas definitief wanneer u van ons een leesbevestiging (mail) hebt ontvangen of een ontvangstbewijs de post (aangetekend schrijven).
  3. In geval van annulatie wegens ziekte, moet steeds een doktersattest worden voorgelegd. Ook in dit geval zal een annuleringskost van 150,00 EUR aangerekend worden ter compensatie van de reeds door de IAO © gemaakte kosten.
  4. Bij afwezigheid zonder verwittiging wordt het volledige cursusbedrag aangerekend, het HUB-profiel zal geblokkeerd worden tot wanneer het studiegeld bij IAO binnen is.
 3. Opleidingen

  1. Indien u uw inschrijving voor een opleiding wenst te annuleren, moet u ons hierover schriftelijk informeren. Dit doet u via de verantwoordelijke van de opleiding (e-mail met ontvangstbevestiging of brief), info@osteopathy.eu. Op elke vraag tot annulatie zal u van The International Academy of Osteopathy © een ontvangstbericht krijgen.
  2. Als student aan een opleiding kan u uw inschrijving binnen een termijn van veertien (30) kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van uw aanmelding kosteloos annuleren. Indien u door omstandigheden (behalve door overmacht: hiervoor geldt de regeling in artikel 10 hieronder) geen deel kan nemen aan een opleiding, gelden dezelfde voorwaarden qua afmeldkosten zoals hierboven reeds vermeld (artikel 6).
 4. Opleidingen van één dag:

  1. Voor annuleringen/wijzigingen van modules van één dag gelden dezelfde voorwaarden qua afmeldkosten zoals hierboven reeds vermeld (artikel 6).

  The International Academy of Osteopathy © behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren tot 15 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnamebijdragen zullen in dat geval gebruikt worden om de volgende les mee te vergoeden, IAO betaalt geen reeds betaalde studiegelden terug.

 5. Indien de student zijn/haar opleiding aan de IAO © stopzet, kunnen de aan de IAO © betaalde bedragen niet worden teruggevorderd. De uitzondering op deze regel is het hierboven vermelde annuleringsbeleid.

Artikel 8: No-show

Studenten die betalen voor een cursus in de modulaire masteropleiding/D.O.-opleiding/PAM-opleiding maar niet komen opdagen, mogen de cursus het volgende jaar en/of op een andere locatie inhalen, indien deze cursus door de IAO © wordt georganiseerd.

Toch zullen er voor deze studenten een no-show kost (administratie/omboeking/annulatie/catering) worden aangerekend t.b.v. 50,00 EUR.

De student van de modulaire masteropleiding moet geslaagd zijn voor het praktijk- en theorie-examen. Daarbij moet de student alle modules van het 1e en 2e jaar hebben afgerond en betaald voordat hij of zij kan overstappen naar de cluster van het 3e en 4e jaar. De student van de modulaire DO-opleiding moet geslaagd zijn voor het praktijk- en theorie-examen. Daarbij moet de student alle lessen van een jaar hebben afgerond en betaald voordat hij of zij kan overstappen naar het volgende jaar. Het betaalde cursusgeld wordt dus niet terugbetaald. Bovendien zal deze student de eventuele verzendkosten van studieboeken zelf moeten betalen. Zodra de IAO © deze verzendkosten via de HUB heeft ontvangen, zullen de boeken worden opgestuurd.

Artikel 9: Verbreking

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikels 5 en 6 supra aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij, bij niet-betaling van een deel of van het geheel van de bedragen die u ons verschuldigd bent, het recht hebben om alle verdere prestaties onmiddellijk stop te zetten. Op dat ogenblik behouden wij ons het recht voor om de desbetreffende overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. U hebt dan geen verhaal, noch recht op schadevergoeding voor de niet uitgevoerde prestaties.
 2. IAO © behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan zijn juridische toestand.

Artikel 10: Overmacht

 1. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.
 2. Gevallen van overmacht zullen geen aanleiding geven tot het terugbetalen van deelnamebijdragen. Wél zal IAO © in overleg met de contractant(en) nagaan of en hoe een deelnemer die door omstandigheden 1 of meer dagen niet aan de opleiding kan deelnemen, aan de eerstvolgende editie van deze opleiding kan deelnemen - onder voorbehoud, uiteraard, dat een editie met dezelfde inhoud wordt georganiseerd.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten zijn enkel ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, binnen de veertien werkdagen na het ontstaan ervan (of na de levering van de prestaties waarover u ontevreden bent), per aangetekend schrijven, door de klant aan IAO © zijn betekend.
 2. IAO © zal u binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging bezorgen en zal er vervolgens zorg voor dragen dat uw klacht binnen de vier weken na de datum van de ontvangstbevestiging afgehandeld is.
 3. Wij behandelen alle klachten vertrouwelijk.
 4. Ons doel is om klachten in onderling overleg op te lossen. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat door de meest gerede partij aan de bevoegde rechter zal worden overgemaakt. Zie ook artikel 12 infra.

Artikel 12: Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht

 1. Alle betwistingen i.v.m. deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Overeenkomst, het Studiecontract, het Intern Reglement en de Privacyverklaring vallen onder het Belgisch recht.
 2. Enkel de rechtbanken exclusief bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen - Afdeling Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die voortspruiten uit de toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.