NL|FR|EN|DE  -  icon logoutUITLOGGEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ACADEMIEJAAR 2023-2024

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van The International Academy of Osteopathy (IAO) © op 20 februari 2023.


Copyright door IAO vzw © 2023. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Contact: IAO vzw ©, Bollebergen 2B - Bus 15, 9052 Gent, België
Mail: info@osteopathy.eu
Web : https://www.osteopathy.eu
Tel : +32 (0)9 233 04 03


Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Alle door The International Academy of Osteopathy © (hierna ook: “IAO”, “wij”, “ons” en “onze”) gemaakte offertes, facturen, alle door IAO © gesloten overeenkomsten en alle prestaties (in de meest ruime zin van het woord) waarvoor u klant bent bij IAO © zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
 2. Als klant wordt u verondersteld, kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden; wanneer u met ons een overeenkomst sluit aanvaardt u deze, ongeacht uw eventuele hiermee in strijd zijnde aankoopvoorwaarden.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn mogelijk, maar enkel op basis van een uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en mee door IAO © ondertekende overeenkomst. Een eenvoudige kennisgeving via, bijvoorbeeld, een document met uw “algemene aankoopvoorwaarden” volstaat niet.

Artikel 2: Betaling van facturen

 1. Alle betalingen aan IAO © gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer dat op de factuur/in de email met betalingsdetails vermeld wordt.
 2. Het bedrag van de facturen is steeds te betalen in de aangeduide munt, netto en is onmiddellijk opeisbaar zonder korting via de e-shop op de HUB. De ontvangst van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige andere akte nodig is. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar op het vermelde bankrekeningnummer.
 3. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag die op de factuur vermeld staat. Behoudens andersluidende, voorafgaandelijke overeenkomst bedraagt de betaaltermijn 7 dagen.
 4. Indien u een factuur van IAO © niet of niet volledig betaald hebt op de vervaldatum bent u ons, van rechtswege en zonder dat wij u daarvoor een aanmaning of een ingebrekestelling moeten bezorgen, verwijlintresten verschuldigd zoals omschreven in artikel 3 infra, en een schadevergoeding zoals omschreven in artikel 4 infra.
 5. In geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle openstaande facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling, overeenkomstig artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek, een conventionele en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 65,00 EUR, onverminderd de verwijlinteresten en de eventuele gerechtskosten.
 6. Door het betalen van deze factuur, wordt de inschrijving voor de desbetreffende opleiding bevestigd. Het Studiecontract, het Intern Reglement en Privacyverklaring zijn onverkort van toepassing op de overeenkomst tussen de Student en IAO en vormen een onlosmakelijk geheel.
 7. Een deelname aan een module of opleiding zonder voorafbetaling, een laattijdige inschrijving (inschrijvingen sluiten 30 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding) of een wijziging van cursuslocatie (= omboeken) is niet in overeenstemming met onze betalingsvoorwaarden. De student krijgt geen toegang meer tot de HUB zolang de IAO © niet alle verschuldigde bedragen volledig heeft ontvangen.

  Voor de specifieke regeling wordt verwezen naar het Intern Reglement, en meer bepaald naar artikel 12.

Artikel 3: (Verwijl)intresten

 1. Alle op de vervaldatum achterstallige betalingen van facturen van IAO © worden, van rechtswege en zonder dat wij u daarvoor een ingebrekestelling moeten bezorgen, belast met een verwijlintrest gelijk aan 10% per jaar op de hoofdsom en dit vanaf de vervaldag.
 2. Als klant kan u zich niet beroepen op een klacht over onze dienstverlening of over onze opleidingen om een betaling te weigeren (zie infra, artikel 10); dat kan u enkel door de factuur als dusdanig te betwisten (zie infra, artikel 5).

Artikel 4: Schadebeding

 1. Indien de vertraging in de betaling van een openstaande factuur meer dan 7 dagen bedraagt, bent u IAO © bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, de schuldvordering verschuldigd verhoogd met een conventionele schadevergoeding gelijk aan 10% van het gefactureerde bedrag en dit met een minimum van € 65,00.
 2. Indien de vertraging in de betaling van een openstaande factuur meer dan 21 dagen bedraagt en wij oordelen dat het nodig is om over te gaan tot de aanstelling van een derde partij om betaling te bekomen, zal onze oorspronkelijke schuldvordering ook verhoogd worden met de kosten verbonden aan deze interventie.

Artikel 5: Materiële vergissingen en betwisting van facturen

 1. Indien u van oordeel bent dat er in één van onze facturen een materiële vergissing is geslopen, neemt u binnen de zeven dagen na ontvangst van deze factuur contact op met het secretariaat van IAO ©: info@osteopathy.eu. Deze zal dan samen met u de nodige acties ondernemen.
 2. Indien u redenen meent te hebben om een factuur van The International Academy of Osteopathy © te betwisten, kan u dat doen tot uiterlijk (a) acht dagen na de ontvangst van de factuur (wij rekenen de eerste werkdag na de verzending van een digitale factuur als ontvangstdatum) of (b) vijftien dagen na de factuurdatum. (De langste termijn is van toepassing.) U communiceert deze betwisting via een schrijven aan het secretariaat van IAO © (info@osteopathy.eu). Uw betwisting is pas definitief wanneer u van ons een antwoord heeft ontvangen.

Artikel 6: Verbreking

 1. De student aanvaardt uitdrukkelijk dat wij, bij niet-betaling van een deel of van het geheel van de bedragen die u ons verschuldigd bent, het recht hebben om alle verdere prestaties onmiddellijk stop te zetten. Op dat ogenblik behouden wij ons het recht voor om de desbetreffende overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. U hebt dan geen verhaal, noch recht op schadevergoeding voor de niet uitgevoerde prestaties.
 2. IAO © behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan zijn juridische toestand.

Artikel 7: Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht

 1. Alle betwistingen i.v.m. deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, de Overeenkomst, het Studiecontract, het Intern Reglement en de Privacyverklaring vallen onder het Belgisch recht.
 2. Enkel de rechtbanken exclusief bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen - Afdeling Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die voortspruiten uit de toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.